Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť: VP Invest spol. s r.o.         Novozámocká 138, 949 01 Nitra IČO:466 00 400
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Informačné systémy

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len „Dotknutá osoba“) na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch: 1. Databáza klientov 2. Uzatvorenie zmluvy 3. Účtovné doklady

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výhradne pre nasledovné účely:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)
 • poštový styk so zákazníkom
 • zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka (cenová ponuka )
 • účtovné operácie

4. Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:
 • 1. meno, priezvisko a titul
 • 2. adresa
 • 3. číslo občianskeho preukazu
 • 4. emailová adresa a telefónne číslo
 • 5. IP adresa a cookies
 

5. Doplňujúce informácie

 • 1. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy
 • 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
 • 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia  v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte GDPR.
 • 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s prevádzkovateľom.
 • 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, s ktorými má uzatvorenú zmluvu.
 • 6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 • 7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:
 • 1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje).
 • 2. požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
 • 3. požadovať informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,
 • 4. požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov
 • 5. požadovať opravu Vašich osobných údajov,
 • 6. požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov
 • 7. požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe

7. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 • 1. písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi,
 • 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • 3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo bodu 2, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • 4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • 5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • 6. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • 7. Žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná.
 • 8. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

8. Webová stránka spoločnosti

 • 1. Webová stránka www.nitra-car.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou VP Invest s.r.o., Hlboká 75, 949 01 Nitra.
 • 2. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že sta boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.

Kontaktujte nás

Všetky požiadavky a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zasielajte na adresu: Nitra-car@nitra-car.sk